Azərbaycanda ilk dəfə jest dili lüğətinin veb səhifəsi hazırlanır

01:09 07-03-2021 558

 

Heydər Əliyev Fondunun “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin (RİİB) elan etdiyi “Sosial layihələr” müsabiqəsinin qaliblərindən olan “Doğma jest dili” layihəsi çərçivəsində “NAR”ın maliyyə dəstəyi ilə veb-sayt hazırlanacaq. Belə ki, veb səhifədə jestlərin şəkilləri, videoları, eyni zamanda jestlərin göstərilməsi ilə bağlı izahedici mətnlər yerləşdiriləcək. Veb saytın digər üstünlükləri insanlar üçün daha əlçatan olması və sözlərin asanlıqla axtarışını aparmağa imkan verməsidir. Lüğətdə 3000-ə yaxın sözün jest dilində tərcüməsi göstəriləcək. Qeyd edək ki, “Doğma jest dili” lüğətinin elektron variantı eşitmə və nitq məhdudiyyəti olanlar və onların yaxınları, həmçinin bu qrup insanlarla işləyən surdotərcüməçi, surdoloq, müəllim və loqopedlər üçün əvəzedilməz vasait olacaq. Bundan başqa, saytın mobil versiyası da hazırlanacaq.

“Karlara Dəstək” İB-nin sədri Kamran Abasovun sözlərinə görə, jest lüğətinin elmi-metodik cəhətdən düzgünlüyünü təmin etmək məqsədilə bir neçə qurumun mütəxəssislərindən ibarət işçi qrup yaradılıb. “Doğma jest dili” lüğətinin elektron formada olması ilə eşitmə məhdudiyyəti olan uşaqların valideynləri və onların yaxınları daha çox söz toplusu əldə edə biləcək və ünsiyyət zamanı çətinlikdən uzaq olacaqlar. Veb səhifədə sözlərin şəkillər və videolarla izahı ilə yanaşı, jest dilinin mimika ilə ifadə edilən işarələrini də görmək mümkün olacaq. Layihənin ərsəyə gəlməsi üçün göstərdiyi dəstəyə görə RİİB-ə və “Nar”a təşəkkür edirik”.

Xatırladaq ki, “Karlara Dəstək” İctimai Birliyi tərəfindən müsabiqəyə təqdim edilən “Doğma jest dili” layihəsinin əsas məqsədi eşitmə və nitq qabiliyyəti məhdud olan insanların əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyətinin artırılması və ətrafdakı insanlarla ünsiyyətin təşkil olunmasını nəzərdə tutan jest dili lüğətinin hazırlanmasıdır. Qeyd edək ki, “Nar” bundan əvvəl eşitmə və nitq məhdudiyyəti olan insanların müxtəlif peşələrə yiyələnməsi üçün paytaxtda və regionlarda “Təlim məktəbi” təşkil edib, eyni zamanda işarət dilində olan sözlərin jestlərlə izahını verən “Səssiz dünyaya körpü” adlı kitabı nəşr etdirib.

“Azerfon” şirkəti (“Nar” ticarət nişanı) 21 mart 2007-ci ildə fəaliyyətə başlayaraq qısa bir müddətdə Azərbaycanda telekommunikasiya və mobil rabitə sahəsinin aparıcı şirkətlərindən birinə çevrilib. “Nar” ölkədə ilk dəfə olaraq 3G texnologiyasını təqdim edib və geniş 4G şəbəkəsini abunəçilərinin istifadəsinə verib. “Nar” şəbəkəsi hazırda 8700-dən artıq baza stansiyası ilə 2,3 milyondan çox abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli xidmət göstərir.

 

Впервые в Азербайджане создается сайт-словарь языка жестов
при поддержке

Веб-сайт в рамках проекта «Родной язык жестов» ставшего одним из победителей конкурса «Социальные проекты», организованного Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, будет разработан при финансовой поддержке Nar. На сайте будут представлены изображения и видео жестов, а также пояснительные тексты, связанные с их использованием. Другим преимуществом веб-страницы является то, что она более доступна для людей и позволяет с легкостью искать слова. В словаре на язык жестов будет переведено около 3000 слов. Следует отметить, что электронная версия словаря «Родной язык жестов» станет бесценным ресурсом для людей с нарушениями слуха и речи и их родственников, а также для работающих с ними сурдопереводчиков, сурдологов, учителей и логопедов. Также будет мобильная версия сайта.

По словам председателя Общественного объединения «Поддержка глухих» Камрана Абасова, создана рабочая группа специалистов для обеспечения научно-методической точности словаря жестов: «С помощью электронного словаря «Родной язык жестов» родители и родственники детей с нарушениями слуха смогут расширить свой словарный запас и избежать трудностей в общении. Помимо пояснения значения слов с помощью картинок и видео, на сайте можно будет увидеть знаки жестов, выраженные мимикой. Мы благодарим ООРР и Nar за их поддержку в реализации проекта».

Основной целью проекта «Родной язык жестов», представленного на конкурс Общественным объединением «Поддержка глухих», является разработка словаря языка жестов для повышения трудоспособности людей с нарушениями слуха и речи, а также облегчения их общения с окружающими людьми. Следует отметить, что Nar ранее организовывал «Школу обучения» в столице и регионах для людей с нарушениями слуха и речи для изучения ими различных профессий, а также издал книгу «Мост в безмолвный мир», в которой слова языка знаков объясняются жестами.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций.

 

The first website of sign language dictionary to be developed in Azerbaijan

With the financial support of Nar, a website will be developed in the framework of the ‘Native Sign Language’ project, a winner of the ‘Social Projects’ competition announced by the ‘Regional Development’ Public Union (RDPU) under the Heydar Aliyev Foundation. The website will feature pictures and videos of the gestures, as well as explanation of their display. Other advantages of the website are that it is more accessible and allows users to search for words easily. The dictionary will show the translation of about 3000 words into sign language. It should be noted that the ‘Native Sign Language’ e-dictionary will be an invaluable resource for people with hearing and speech disabilities and their relatives, as well as sign language interpreters, teachers and speech therapists working with this group of people. In addition, there will also be a mobile version of the site.

Chairman of the ‘Support to the Deaf’ Public Union Kamran Abasov noted that a working group was established to ensure the scientific and methodological accuracy of the gesture dictionary: ‘With the electronic dictionary ‘Native Sign Language’, parents and relatives of children with hearing impairments will be able to acquire more vocabulary and avoid difficulties in communication. In addition to the explanation of words with pictures and videos on the website, it will be possible to see the signs of gestures expressed by facial expressions. We would like to thank the RDPU and Nar for their support in making the project real’.

‘Native Sign Language’ project proposed by the ‘Support to the Deaf’ Public Union is primarily aimed to develop a sign language dictionary to facilitate communication of people with hearing and speech disabilities with others. It is worth noting that earlier Nar had organized ‘Training Schools’ in the capital and regions for people with hearing and speech disabilities to learn various professions, and also published a book ‘Bridge to a Silent World’, explaining gestures in sign language.

‘Azerfon’ LLC (Nar trademark) started its operations on March 21, 2007, and within a short period of time became one of the leading companies of the telecommunications and mobile communication industry of Azerbaijan. Being the first operator in the country to introduce the 3G technology, Nar provides the customers with a wide 4G network coverage. With a large network of over 8700 base stations, Nar provides more than 2.3 million subscribers with the highest quality services.