“Nar” mobil rabitə bazarında müsbət inkişaf dinamikasını qoruyub saxlayır

18:19 26-11-2021 1170

Proqnoz.com xəbər verir ki. “Nar”ın müştəriyönümlü strategiyası, hər bir abunəçiyə özəl təkliflərin təqdim olunması, əhatə dairəsinin daim genişlənməsi, abunəçilərə göstərilən yüksəkkeyfiyyətli internet xidməti sayəsində son 9 ay ərzində abunəçi bazası çoxalıb. Belə ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə aktiv abunəçi bazasında 5% artım qeydə alınıb.

“Nar”ın hər bir abunəçi qrupunun tələblərinə uyğun şəkildə formalaşdırdığı tariflər də istifadəçilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Belə ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə “FULL”, “CavanNar” və “Unikal” tarif planlarının istifadəçi sayında ortalama olaraq, 23% artım müşahidə olunub.

“Nar” olaraq əsas hədəflərimizdən biri müştərilər üçün yaratdığımız üstün keyfiyyət dəyərini qoruyub saxlamaqdır. Bu yanaşma özünü həm fərqli müştəri qrupları üçün təqdim etdiyimiz məhsullarda, həm də müxtəlif kanallar üzərindən göstərdiyimiz təkmilləşdirilmiş müştəri təcrübəsində göstərir. Bu kompleks yanaşmanın nəticəsi olaraq, biz abunəçi bazamızda dinamik artım müşahidə edir və artıq 3-cü ildir ki, müştəri loyallığı indeksi üzrə öz liderliyimizi qoruyub saxlaya bilirik”,- deyə “Azerfon”un Baş icraçı direktoru Qunnar Panke bildirib.

Qeyd edək ki, müştəri loyallığı indeksinə mobil internet təcrübəsi, sərfəli tariflər və keyfiyyətli şəbəkə kimi bir çox amillər təsir göstərir. Müstəqil araşdırma şirkəti tərəfindən aparılmış sorğunun nəticələrinə əsasən, “Nar” abunəçilərinin müsbət mobil internet təcrübəsi üzrə 27% artım qeydə alınıb.

“Nar” hesabat dövründə öz müştəri yönümlülük və davamlı təkmilləşmə dəyərlərinə sadiq qalaraq, abunəçilərini daha üstün müşətri xidmətləri ilə təmin etmək üçün mağazalarında yeni konsept təqdim edib. Qeyd edək ki, mobil operator paytaxt və regionlar da daxil olmaqla 20-dən çox yenilənmiş xidmət mərkəzini müştərilərin ixtiyarına verib.

“Nar”, abunəçilərinə Çağrı Mərkəzləri, “Nar+” mobil tətbiqi, sosial media vasitəsilə də yüksəkkeyfiyyətli və operativ müştəri xidmətləri göstərməkdə davam edir. Belə ki, son 9 ay ərzində mobil operatorun sosial şəbəkələrinə 45 mindən çox müraciət daxil olub və onlar ortalama 6 dəqiqə ərzində cavablandırılıb. Çağrı Mərkəzinə daxil olmuş 1 milyondan çox sorğunun 93%-i isə ilk zəngdən öz həllini tapıb. Bir çox mühüm əməliyyatları saniyələr içində həll etməyə imkan verən “Nar+” tətbiqi abunəçilərin ən çox üz tutduğu xidmət kanalı olub. Belə ki, 3-cü rüb ərzində tətbiqə abunəçilər tərəfindən 8 milyondan çox giriş edilib.

Son 9 ay ərzində “Nar” KSM strategiyası çərçivəsində müxtəlif hədəf qruplarının rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş sosial layihələrini də uğurla həyata keçirməyə davam edib. Belə ki, daha çox Vətən müharibəsi iştirakçılarına, şəhid ailələrinə dəstək istiqamətində yönəlmiş layihələr də daxil olmaqla, mobil operator hesabat dövrü ərzində sosial layihələrə ümumilkdə 750 min AZN-dən çox investisiya ayırıb.

“Azerfon” şirkəti (“Nar” ticarət nişanı) 21 mart 2007-ci ildə fəaliyyətə başlayaraq qısa bir müddətdə Azərbaycanda telekommunikasiya və mobil rabitə sahəsinin aparıcı şirkətlərindən birinə çevrilib. “Nar” ticarət nişanı Azərbaycanın zəngin mədəni və tarixi irsinin çağdaş həyatla bağlılığının rəmzi olaraq seçilib. “Nar” ölkədə ilk dəfə olaraq 3G texnologiyasını təqdim edib və geniş 4G şəbəkəsini abunəçilərinin istifadəsinə verib. “Nar” şəbəkəsi hazırda ölkə ərazisinin 91%-ni əhatə edir və 8780-dan artıq baza stansiyası ilə 2,3 milyondan çox abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli xidmət göstərir. Mobil operator şəbəkə keyfiyyətinin davamlı təkmilləşdirilməsi strategiyası çərçivəsində səs keyfiyyətinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artımını və səsin təmiz ötürülməsini təmin edən “HD-Voice” (High Definition Voice) xidmətini təqdim edib.

 

Nar upholds positive dynamics in telecom market

On the back of its customer-oriented strategy, exclusive offers and benefits for each subscriber, constant coverage growth, provision of high-quality and broadband Internet service, Nar has achieved expansion of its subscriber base over the past 9 months. Thus, compared to the same period of last year, an active subscriber base has increased by 5%.

Products by Nar formulated in line with the requirements of each customer group, were also highly appreciated by users. Thus, compared to the same period of last year, the number of users of ‘FULL’, ‘CavanNar’ and ‘Unique’ tariff plans increased by an average of 23%.

‘At Nar one of our main goals is to maintain the superior quality we present to our customers. This approach highlights itself not only in the products we offer for different customer groups, but also in advanced customer experience, we deliver via different channels. As a result of this comprehensive approach, we have seen dynamic growth in our subscriber base and succeeded in holding the lead in NPS for the third year in a row’, said Gunnar Pahnke, CEO of Azerfon.

Notably, the customer loyalty index is subject to many factors, such as mobile internet experience, affordable tariffs and quality network. According to a survey conducted by an independent research company, there has been a 27% increase in the positive mobile internet experience of Nar subscribers.

With a deep commitment to its customer-oriented and continuous development values, during the reporting period Nar has presented a new concept in its stores to deliver excellent customer service to subscribers. Noteworthy, the mobile operator has launched more than 20 renewed service centers in the capital and regions.

Nar continues to provide high quality and efficient customer service to its users via Call Centers, ‘Nar+’ mobile app and social media. Thus, over the past 9 months, the mobile operator"s social networks received more than 45,000 appeals, which were responded within about 6 minutes. 93% of more than 1 million inquiries received by the Call Center were resolved from the first call. Nar +, which allows solving many important operations in seconds, has become the most visited service channel by subscribers. Thus, in the 3rd quarter, Nar + was accessed by more than 8 million subscribers.

Over the past 9 months, Nar has successfully continued to implement social projects aimed at improving the welfare of various target groups within its CSR strategy. Thus, during the reporting period, the mobile operator invested more than 750 thousand manats in social projects, as well as those launched towards supporting the participants of the Patriotic War, the families of martyrs.

‘Azerfon’ LLC (Nar trademark) started its operations on March 21, 2007, and within a short period of time became one of the leading companies of the telecommunications and mobile communication

industry of Azerbaijan. The ‘Nar’ brand name was selected as the symbol that resembles the cohesion of the rich cultural and historical heritage of Azerbaijan with the modern life. Being the first operator in the country to introduce the 3G technology, Nar provides the customers with a wide 4G network coverage. With a large network of over 8780 base stations, covering 91% of the country’s territory, Nar provides more than 2.3 million subscribers with the highest quality services. Within the frames of its strategy aimed at continuous improvement of the network quality, the mobile operator has introduced the HD-Voice service, which ensures a significant increase of the quality and flawless transmission of voice.

 

Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи

Благодаря своей стратегии клиентоориентированности, предоставлению индивидуальных предложений каждому абоненту, постоянному расширению зоны действия сети, качеству интернет услуг, абонентская база Nar, за последние 9 месяцев, увеличилась. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года активная абонентская база увеличилась на 5%.

Тарифы, сформированные Nar в соответствии с требованиями каждой группы абонентов, также были высоко оценены пользователями. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пользователей тарифных планов «FULL», «CavanNar» и «Unikal» увеличилось в среднем на 23%.

«Одна из наших основных целей будучи Nar - поддерживать высокое качество, которое мы представляем для наших клиентов. Этот подход проявляется в продуктах, которые мы предлагаем для разных групп клиентов, а также в улучшении качества обслуживания клиентов, которое мы предоставляем посредством различных каналов. В результате такого комплексного подхода мы наблюдаем динамичный рост нашей абонентской базы и третий год подряд удерживаем лидерство по индексу лояльности клиентов», - сказал генеральный директор Azerfon, Гуннар Панке.

Отметим, что на индекс лояльности клиентов влияют многие факторы, такие как качество мобильного интернета, доступные тарифы и качественная сеть. Согласно опросу, проведенному независимой исследовательской компанией, наблюдается рост положительного пользовательского опыта в использовании мобильного интернета среди абонентов Nar на 27%.

В течение отчетного периода Nar представил новую концепцию в своих магазинах, чтобы обеспечить своим клиентам высококлассное обслуживание, оставаясь при этом верным своим ценностям клиентоориентированности и постоянного совершенствования. Стоит отметить, что мобильный оператор предоставил более 20 обновленных центров обслуживания как в столице так и в регионах.

Nar продолжает предоставлять своим абонентам высококачественное и оперативное обслуживание посредством службы поддержки, мобильного приложения «Nar+» и социальных сетей. Таким образом, за последние 9 месяцев в соцсети мобильного оператора поступило более 45000 звонков, на которые ответили в среднем за 6 минут. Из более чем 1 миллиона запросов, поступивших в службу поддержки, 93% были решены с первого звонка. Приложение «Nar+», которое позволяет совершать многие важные операции за доли секунд,

стало самым посещаемым каналом обслуживания абонентов. Таким образом, в течение третьего квартала доступ к «Nar+» получили более 8 миллионов абонентов.

В течение последних 9 месяцев Nar продолжал успешно реализовывать социальные проекты, направленные на улучшение благосостояния различных целевых групп в рамках своей стратегии КСО. Так, за отчетный период мобильный оператор инвестировал более 750 тысяч манатов в социальные проекты, включая проекты направленные на поддержку участников Отечественной войны и семей шехидов.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.